Svatba: vyplatí se předmanželská smlouva?

Svatba jako řemen 11. dubna 2013

Není to úplně romantické, ale taky to není úplně špatné. Takové smlouvy se uzavíraly v době, kdy se lidé brali především z rozumu. Dnes se bereme z lásky, a na rozum přitom často zapomínáme.

Na otázky o předsvatební smlouvě odpovídá JUDr. Hana Mesthene (www.mesthenelaw.cz).

Kdo jsou nejčastěji iniciátory uzavření smlouvy? Muži, nebo ženy?

V současné době spíše muži. Bohužel ale často dochází k nepochopení smyslu předmanželské smlouvy. Touto smlouvou totiž nedochází k ochraně majetku, který jeden ze snoubenců již vlastní před uzavřením manželství. A to z toho důvodu, že uzavřením manželství se na vlastnictví tohoto majetku nic nemění, tento se nestává společným jměním manželů a zůstává výlučným vlastnictvím nadále toho z manželů, který jej vlastnil už před svatbou. Samozřejmě za předpokladu, že „movitější“ snoubenec nerozšíří - například právě předmanželskou smlouvou - společné jmění manželů o majetek, který je jeho výlučným vlastnictvím.

V čem tedy spočívá z právního hlediska smysl předmanželské smlouvy?

Smyslem je ochránit majetek, který manželé teprve získají. Tedy v budoucnosti, v době trvání svého manželství. Zejména v případě, že jeden z manželů podniká, hrozí riziko, že eventuální dluhy z podnikání budou dluhy společnými, a odpovědnost za ně tak ponesou oba manželé. Je třeba si uvědomit, že společným jměním nejsou jen aktiva, tedy majetek jako takový, ale i pasiva, tedy i dluhy. Pro úplnost upozorňuji, že předmanželská smlouva musí být sepsána formou notářského zápisu.

Je tato smlouva jistější než závěť sepsaná v průběhu manželství?

Jednoznačně preferuji předmanželskou smlouvu. Je třeba si znovu uvědomit, že součástí dědictví je nejen majetek ve smyslu shora zmíněných aktiv, ale i dluhy, tedy pasiva. Dědicové, a jedno zda ze závěti, či ze zákona, tedy dědí dluhy za zůstavitelem, a to až do výše aktiv. Dědicové mohou samozřejmě odmítnout zařadit některé dluhy do dědictví, věřitelé se však mohou domoci úhrady svých pohledávek soudní cestou tak, že žalují dědice. Jak jsem však již uvedla, dědicové odpovídají za dluhy zůstavitele až do výše dědictví, které získali.

předmanželská smlouva

Předmanželská smlouva se netýká majetku, který jste vlastnila před vstupem do manželství.

zdroj: www.thinkstock.cz

Pokud se oprostíte od toho, že jste právnička, tak čistě jako žena byste tedy tuto smlouvu před vstupem do manželství uzavřela?

Jednoznačně ano. A proč? Institut společného jmění manželů předpokládá naprostou otevřenost a upřímnost obou manželů v tom smyslu, že by se měli vzájemně informovat o všech aktivitách, které mohou mít finanční dopady na druhého manžela. A takovou oboustrannou upřímnost, obávám se, nelze považovat za samozřejmost. Ovšem ani uzavřením předmanželské smlouvy není vyhráno. Je totiž nezbytné, aby věřitelé jednoho či druhého z manželů byli dopředu prokazatelně informováni o tom, že manželé mají mezi sebou uzavřenou předmanželskou smlouvu. V opačném případě, bez ohledu na existenci předmanželské smlouvy, by se věřitelé mohli domáhat uspokojení svých pohledávek i po druhém manželovi. Důvodem je skutečnost, že v současné době neexistuje veřejně přístupný registr předmanželských smluv.

Jaké má předmanželská smlouva výhody, a naopak v čem je nevýhodná?

Do manželství přináší větší klid, důvěru a svědčí o odpovědnosti a vzájemné úctě mezi manžely. Nevýhoda? Samozřejmě pokud se ukáže, že jeden z manželů je výjimečně schopný a v průběhu manželství zbohatne, druhý z manželů může svého kroku litovat. Ale pokud je vztah mezi manžely zdravý, je vždy možné společné jmění opět smlouvou sepsanou formou notářského zápisu rozšířit, například o nějakou nemovitost.

Lze do této smlouvy zanést i nesmyslné požadavky typu: „Pokud nebudeš každý druhý den vynášet koš, luxovat a umývat nádobí, při rozvodu ode mě nedostaneš ani korunu“?

V duchu hesla „papír snese všechno“ je samozřejmě možné do ní zahrnout naprosto cokoliv. Jiná věc však je, zda se lze plnění nesmyslných požadavků druhým z manželů dovolat v případě, že je povinný manžel nebude plnit dobrovolně. Plnění nesmyslných požadavků se nelze dovolat soudní cestou! A dost pochybuji, že lze nalézt notáře, který by nesmyslné požadavky do smlouvy, kterou sepisuje, zahrnul, aniž by minimálně oba budoucí manžele na jejich obtížnou vymahatelnost upozornil.

V jaké cenové relaci se pohybuje uzavření předmanželské smlouvy?

V případě sepsání předmanželské smlouvy není možné vycházet z hodnoty majetku, který snoubenci v budoucnu teprve získají, a cena se tak pohybuje v řádu tisíců. Lze předpokládat, že veškeré náklady na její uzavření nepřekročí částku 5000 Kč.

předsvatební smlouva

Ani předmanželská smlouva vám nezaručí plnění nesmyslných požadavků typu, aby manžel chodil denně s odpadkovým košem.

zdroj: www.thinkstock.cz